RNDr. Zuzana BOROVSKÁ 
Riaditeľka školy
Biológia – Chémia – Anglický jazyk
Kontakt: borovska@gymmoldava.edu.sk
RNDr. Csilla NAGYOVÁ
Zástupkyňa riaditeľky
Matematika – Chémia – Anglický jazyk
Kontakt: nagyova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. PETER ATTRES
História – Katechetika
Kabinet DEJ
Údržba ihriska
Kontakt: peter.attres@gymmoldava.edu.sk
PaedDr. Stanislava BALLASCHOVÁ 
Slovenský jazyk a literatúra – Geografia
Triedna učiteľka: VII.OA
Predseda PK humanitných a výchovných predmetov
Kabinet GEO
Koordinátor ŽŠR
Vedenie školskej knižnice
Kontakt: stanislava.balaschova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Iveta BRADOVÁ
Matematika – Fyzika
Triedna učiteľka: II.OA
Koordinátor finančnej gramotnosti
Kabinet MAT a FYZ
Kontakt: iveta.bradova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Ján DRINGUŠ
Telesná výchova – Geografia
Údržba ihriska
Kabinet TEV/BRV
Kontakt: jan.dringus@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Františka FEHÉROVÁ
Výtvarná výchova – Etická výchova
Koordinátor protidrogovej prevencie
Koordinátor pre kultúrne podujatia školy
Koordinátor výchovy k ľudským právam
Zabezpečovanie DP
Kontakt: frantiska.feherova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Linda Szalka GAWRON
Nemecký jazyk
Triedna učiteľka: IV.OA
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Kabinet CJ
Žiacky učebnicový fond
Kontakt: linda.szalkagawron@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Gabriela GRAFFY
Matematika – Fyzika – Anglický jazyk
Triedna učiteľka: III.OA
Vedúca oddelenia pre JŠ
Predseda PK CJ a JŠ
Kontakt: gabriela.graffy@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Erika JAKAB
Anglický jazyk
materská dovolenka
Kontakt: erika.jakab@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Juliana KÖTELEŠOVÁ 
Náuka o spoločnosti
Koordinátor SOČ
Kontakt: juliana.kotelesova@gymmoldava.edu.sk
RNDr. Gabriela KÖVESIOVÁ
Matematika – Informatika
Triedna učiteľka: III.A
Predseda PK prírodovedných predmetov
Webstránka školy, Správca PS
Koordinátor FG
Kontakt: gabriela.kovesiova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Henrieta KUZDEROVÁ
Anglický jazyk – Nemecký jazyk
Kontakt: henrieta.kuzderova@gymmoldava.edu.sk
RNDr. Silvia MIHALIČOVÁ, PhD.
Biológia – Anglický jazyk
materská dovolenka
Kontakt: silvia.mihalicova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Martin MÜLLER 
Slovenský jazyk a literatúra – Hudobná výchova
Triedny učiteľ: VIII.OA
Koordinátor pre kultúrne podujatia školy
Kabinet jazykov
Vedenie zápisníc
Kontakt: martin.muller@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Katarína PANYKO
Nemecký jazyk – Geografia - Informatika
Triedna učiteľka: VI.OA, II.A
Kabinet IVT
Koordinátor environmentálnej výchovy
Správca PS
Kontakt: katarina.panyko@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Martina SCIRANKOVÁ
Biológia – Chémia
Kabinet CHE
Kabinet BIO
Kontakt: martina.scirankova@gymmoldava.edu.sk
Mgr. Katarína KISSOVÁ
Anglický jazyk
Triedna učiteľka: I.OA
Kontakt: katarina.kissova@gymmoldava.edu.sk